La Radio Juive

Podcasts

Ayin Hara, Ayin Tova – Mila, le mot du jour

04/12/2022 07:57

Ayin Hara, Ayin Tova – Mila, le mot du jour
Mila, le mot du jour

 
 
00:00 / 2:27
 
1X
 

Présenté par Révital Shloman : Ayin Hara, Ayin Tova / Mauvais œil, bon œil.