La Radio Juive

Podcasts

Dvar Torah

03/10/2022 02:14

Dvar Torah
Dvar Torah

 
 
00:00 / 5:32
 
1X
 

Présenté par le Rav Mévorah Zerbib. Au coeur du omer la naissance de rabbi Shimon bar yohay