La Radio Juive

Podcasts

Le choix de la haftara de ce shabbat rosh hodesh av – Dvar Torah

30/09/2022 09:20

Le choix de la haftara de ce shabbat rosh hodesh av – Dvar Torah
Dvar Torah

 
 
00:00 / 4:46
 
1X
 

Présenté par le Rav Mévorah Zerbib : Le choix de la haftara de ce shabbat rosh hodesh av